Regulamin

nazwa firmy, adres zgodnie z rejestrem handlowym, numer identyfikacyjny

Katarzyna Ewa Jastrzębska, V Malé Doubravce 878/14, 312 00, Plzeň – Doubravka, IČO: 19648014

 

e-mail, telefon kontaktowy

hello@strawberryvintage.com , (+48) 665 382 903

 

1. Ważność

1.1 Poniższe warunki są częścią naszych ofert umownych i umów. Odstępstwa od umowy w konkretnym przypadku wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.

1.2 Niniejsze Warunki obowiązują w stosunkach prawnych pomiędzy sprzedającym: Katarzyna Ewa Jastrzębska, V Malé Doubravce 878/14, 312 00, Plzeň – Doubravka, IČO: 19648014, a kupującymi.

 

2. Oferty

2.1. Zamówienia kupującego stają się dla nas wiążące dopiero po naszym pisemnym lub e-mailowym potwierdzeniu lub dokonaniem dostawy towaru.

 

3. Płatności

3.1. Cena zakupu może być zapłacona bezpośrednio na stronie internetowej www.strawberryvintage.com, a termin jej płatności jest zgodny z terminem dostawy. Metodą płatności jest bramka płatnicza Comgate. Jeśli termin płatności zostanie przekroczony, transakcja traci swoją ważność.

3.2. Zapłata ceny zakupu jest uważana za sfinalizowaną tylko wtedy, gdy jest kwota zostanie zaksięgowana na naszym koncie bankowym.

 

4. Dostawa

4.1. Zamówienia są przez nas wysyłane w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, chyba że na stronie www.strawberryvintage.pl lub w aplikacji Instagram (www.instagram.com/strawberryvintage_pl) widnieje inna informacja (na przykład o urlopie, tymczasowej przerwie w działaniu sklepu itd.).

4.2. W przypadku potrzeby zrealizowania wysyłki w innym terminie, niż 3 dni robocze, kupujący jest zobowiązany poinformować nas o tym mailowo: hello@strawberryvintage.com albo za pośrednictwem aplikacji Instagram.

4.3. Odpowiedzialność za przesyłkę przechodzi na kupującego, kiedy towar zostanie przekazany przewoźnikowi lub po jego odebraniu przez kupującego razem z przekazanym towarem. Dotyczy to również sytuacji, gdy koszty przesyłki są pokrywane przez sprzedającego.

 

5. Przeszkody w realizacji dostaw

5.1. Wojny, strajki, lockdown, niedobór surowców lub energii, awaria eksploatacyjna lub awaria transportowa, siła wyższa oraz wszystkie inne przypadki siły wyższej, które uniemożliwiają produkcję lub wysyłkę towaru, powodują opóźnienia w wysyłce lub czynią ją nieekonomiczną, zwalniają nas z obowiązku terminowej dostawy do końca trwania przeszkody.

5.2. Jeżeli przeszkoda przekroczy okres dwóch miesięcy, obie strony są uprawnione do odstąpienia od umowy.

 

6. Zdjęcia na stronie i aspekty techniczne

6.1. Udostępnione przez nas zdjęcia i opisy służą jedynie ogólnemu opisowi towaru. Nie zwalniają kupującego z obowiązku kontroli indywidualnej przesyłki bezpośrednio po jej odbiorze.

6.2. Towary sprzedawane na stronie www.strawberryvintage.com są przeważnie używane i mogą nosić ślady użytkowania. Stan każdego towaru staramy się możliwie jak najdokładniej opisać.

 

7. Reklamacje/gwarancje

7.1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki niezwłocznie po jej odbiorze, a wszelkie ewentualne wady towaru, tj. wady ilościowe lub jakościowe bezzwłocznie zgłosić sprzedającemu w formie pisemnej reklamacji, najpóźniej do trzech dni od dnia dostarczenia towaru.

7.2. Zwroty towarów są możliwie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.

7.3. Nabywca powinien w pisemnej reklamacji lub formularzu zwrotu podać nazwę handlową (firmę albo imię i nazwisko), siedzibę, osobę uprawnioną do działania w imieniu kupującego lub w jego imieniu, dokładny opis wadliwego towaru (w przypadku reklamacji), i datą zamówienia lub podpisania umowy kupna-sprzedaży, datę dostawy towaru, dokładny opis zgłaszanej wady oraz roszczenie, które w ramach reklamacji zgłasza. Reklamacja, która nie będzie zawierać wszystkich danych wymienionyh powyżej, nie będzie uważana za wiążącą i może nie zostać uznana.

7.4. Wystosowanie reklamacji nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania zwrotu środków.

7.5. W przypadku terminowych i uzasadnionych reklamacji kupującemu przysługuje zwrot kosztów zakupu i wysyłki.

7.6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru i jak najdokładniejszy ich opis na stronie www.strawberryvintage.com.

8. Zastrzeżenie własności

8.1. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością aż do momentu zaksięgowania środków na koncie bankowym.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Miejscem realizacji dla dokonania płatności ceny zakupu jest portal www.strawberryvintage.com.

9.2. Właściwość miejscowa sądu wynika z miejsca siedziby sprzedającego. Stosuje się prawo Republiki Czeskiej. Wyklucza się stosowanie porozumienia Narodów Zjednoczonych w sprawie umów o międzynarodowej sprzedaży towarów (UNCITRAL).

9.3. Jesteśmy uprawnieni do przechowywania i przetwarzania danych o kupujących, które stały się dla nas znane, i do wykorzystywania ich do naszych celów handlowych a w szczególności do celów marketingowych.

9.4. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków z jakiegoś powodu okaże się w całości lub w części niewiążący, nie wpłynie to na obowiązywanie pozostałych warunków

9.5. Stosowanie ogólnych warunków handlowych kupującego, akceptacja warunków umowy kupna-sprzedaży z zastrzeżeniem lub ustalenie treści umowy w formie listu podsumowującego, jest wykluczone. Kupujący akceptuje Ogólne Warunki Handlowe Sprzedającego bez zastrzeżeń.

 

Shopping Cart